Säännöt

PAAKKUNAISTEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

1 §   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Paakkunaisten sukuseura, kotipaikka Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa.  Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

2  §  TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa sukuseura toteuttaa

– järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia

– keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta sekä saattamalla sitä jäsenistön tietoon

– pitämällä luetteloa suvun jäsenistä

– tukemalla suvun eri haarojen sekä suvun alueellisten ryhmien omaa toimintaa

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa ja hallita toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3  §  JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Sukuseuran jäsenten alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaita jäsenmaksusta ja joilla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta..

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää hallitus.

4  §  HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa sukuseuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluvat kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet voidaan valita tehtäväänsä enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

5  §  SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä  sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6  §  TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastamisesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa.

7  §  SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Sukuseuran kokoukset koollekutsuu hallitus. Kokouskutsut on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran omassa julkaisussa tai jossain valtakunnallisessa sanomalehdessä.

8  §  SUKUSEURAN KOKOUKSET

Sukuseuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Sukuseuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Sukuseuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla. Muissa tapauksissa kokouksen päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 §  VUOSIKOKOUS

Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunto vuosikokousten väliseltä ajalta.
  6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet.
  9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies seuraavaksi toimikaudeksi.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat sukuseuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Sukuseuran arkisto on luovutettava kokonaisuudessaan Kansallis- tai maakunta-arkistolle.

19.4.1999